کوچینگ

بیزینس کوچینگ“Business Coaching”مجموعه مهارت‌هایی است که استعدادها و پتانسیل‌های بالقوه ی فرد را شکوفا می‌کند تا بتواند در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود کارایی و عملکرد بهتری داشته باشد. بیزینس کوچ یا مربی کسب و کار راه را برای رسیدن به این اهداف و موفقیت فرد هموار می‌کند و به او انگیزه می‌دهد تا تعهد و مسئولیت‌پذیری بیشتری از خود نشان دهد.

handyman austin
Topic revision: r1 - 12 Feb 2022, EntekhabClinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback