อนิเมะฟรี

นักเรียนมัธยมปลาย 5 คนถูกทัณฑ์บนพร้อมกัน แล้ว ไซมอน 1 ในเด็ก 5 คนก็เกิดเสียชีวิตขึ้นมา อีก 4 คนที่เหลือ บรอนวิน , แอ๊ดดี้ , เนท และ คูเปอ ... คุราตะ สึบาซะ โปรแกรมเมอร์ฝีมือฉมัง ผู้ชื่นชอบหุ่นยนต์และการต่อพลาสติกโมเดล โชคร้ายที่ต้องพบกับอุบัติเหตุจนเสียชีวิต เขาได้มาเกิดใหม่ต่างโ... My Hero Academia (มายฮีโร่ อคาเดเมีย) เล่าถึงโลกยุคที่คนส่วนใหญ่กว่า 80% เกิดมาพร้อมกับพลังเหนือธรรมชาติ ที่ในเรื่องเรียกว่า "อัตลักษณ...
Topic revision: r1 - 03 Mar 2022, FrancesHall
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback