มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาจากการก่อตั้งวิทยาลัยครูกาญจนบุรีชื่อ "วิทยาลัยครูกาญจนบุรี" สังกัดภาควิชาฝึกอบรมครู กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 ที่ตั้งตั้งอยู่ในหมู่บ้านภูพระ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. มหาวิทยาลัย

UserForm edit

FirstName Zaida
LastName Garlock
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 12 Mar 2022, ZaidaGarlock
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback